دانلود کتاب Vision Chest: Secrets of Caperston

[ad_1]

Mattpaul از جامعه دره ممتاز است و در شرف شروع یک تجارت معتبر است. وقتی “پیامبری” برابری بین “مالکان” و “فقدان” را در دنیای کاپرستون ، چیهایسو ، که ایده یک حاکم نامرئی به نام خدا را مطرح می کند ، موعظه می کند ، هرج و مرج را دنبال می کند. ایده خدا در کپرستون شنیده نمی شود. چیهایسو همچنین با نابرابری کلاسها در کپرستون مخالف است و متپول تصمیم می گیرد شغل وعده داده شده خود را دنبال کند تا به دنبال چیهایسو برود. او وارد درگیری می شود که نیروهای مقاومت به رهبری پدرش نمی توانند این ایده را بپذیرند که خدایی وجود دارد که همه مردم را برابر می بیند. سایر نوجوانان به این جنبش می پیوندند و هنگامی که متپول با آزمایش نهایی ایمان روبرو می شود ، تنش افزایش می یابد. این کتاب با هشت صفحه فعالیت برای رهبران جوان مسیحی برای استفاده در هنگام بحث درباره وقایع رخ داده در داستان به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع