دانلود کتاب United We Spy

[ad_1]

اکنون لحظه ای از سریال های پرفروش را با عنوان پاداش از دست ندهید ، جایی که جاسوسان در تور آموزشی دو کراس عبور می کنند ، ماموریت های مخفی ، دوستی و عشق اول! کمی مورگان پدر و حافظه خود را از دست داده است ، اما به عنوان یک نتیجه تپنده قلب از پرفروش ترین حق رای دادن دختران Gallagher ، او بزرگترین مأموریت خود را تاکنون پیدا کرده است. کمی و دوستانش سرانجام فهمیدند که چرا سازمان تروریستی Cavan Circle او را شکار کرد. اکنون دختران جاسوسی و زاك باید اعضای نخبه حلقه را ردیابی كنند تا قبل از اجرای طرح جامعی كه كمی و كشورش را برای همیشه تغییر می دهد ، جلوی آنها را بگیرند. نتیجه ای که خوانندگان به سمت آخرین صفحه مسابقه می دهند.

[ad_2]

منبع