دانلود کتاب Star Core War: جلد 8

[ad_1]

چه ، گفتن کتب مقدس اخلاقی فایده ای ندارد. “بگذارید به شما بگویم ، من چیزی با شما عوض نمی کنم. شین تیان چنین گفت ، کشف کرد که کتاب مقدس اخلاقی به سادگی یک متن باستانی نیست … شین تیان از زمین به Star Core World آمد و هسته را بیدار کرد. او کشف کرد که در حالی که او دو هسته دارد ، انسانها همه یکسان هستند.

[ad_2]

منبع