دانلود کتاب Shadow Lines: زنان و مرزها در آسیای معاصر

[ad_1]

خطوط سایه: زنان و مرزها در آسیای معاصر نقش های اغلب مبهم و متناقض زنان آسیایی را در جهان پسااستعماری بررسی می کند. با پیشرفت جهانی شدن ، تحرک کار در حال تغییر دادن تعاریف سنتی کار زنان است. کالایی شدن جنسیت زن در بازار بین المللی و ملی ، پویایی متناقضی از ستم و آزادی ایجاد می کند ، و همچنین بطور کلی امکان اشتغال و مهاجرت بیشتر. این نتایج بسته به زمینه می تواند برده دار یا قدرتمند باشد. زنان چگونه خودشان این تغییرات را تجربه می کنند؟ فرصت های تعامل با جهان سیاسی وسیع تری که این روندها را شکل داده است چیست؟ در این جلد ، تعدادی از دانشمندان برجسته با قرار دادن شهادت زنان جداگانه در گفتمان گسترده تر پسااستعماری و مطالعات جنسیتی ، به این سالات می پردازند.

[ad_2]

منبع