دانلود کتاب Sea Fortune: ادبیات و پیمایش

[ad_1]

ثروت دریایی همیشه مورد حسن نیت و ناوبری خوب بوده است. در دوران باستان ، fortuna gubernatrix به دلیل محافظت از تجارت دریایی مورد ستایش قرار گرفت ، در حالی که در دوره رنسانس این نشان از تسخیر شانس و خطر داشت. دریانوردی مدرن با اتکا به فناوری های خطر ، هرگز تحت چنین حفاظتی بعد ماجراجویانه خود را از دست نداده است. شناخت منشأ آنها همچنان چالشی برای تاریخ علم و ادبیات است.

[ad_2]

منبع