دانلود کتاب Revolutions: مقدمه ای در سراسر جهان برای تغییرات سیاسی و اجتماعی

[ad_1]

انقلاب و سقوط دولت محور این کتاب مهم مهم است که نظریه های برجسته انقلاب را تحلیل می کند و به آینده اشاره می کند. انقلاب های معروف تاریخ (فرانسه ، چین ، روسیه) و انقلاب های آنها در جهان در حال توسعه ، “چرا انقلاب ها بسیار نادر هستند؟” و آینده احتمالی انقلابها. یک مکمل طرح های زندگینامه ای و زندگینامه ای برخی از برجسته ترین دانشجویان انقلاب را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع