دانلود کتاب Resonanztheologie

[ad_1]

مقالات ایمان “خدا – مسیح – روح” از نظر تئوری دینی تفسیر می شوند. دین در انسان به عنوان طنین انداز واقعیت کلی دیده می شود که عمداً با منشأ آن مرتبط است. استعاره های “طنین” ، “شفافیت” و “تحول از طریق کلمه” رابطه آنها با تعالی را جلب می کند. ایمان به خدا اعتماد بی قید و شرط ، اعتقاد عید پاک به عرفان عید پاک است ، روح یک نیروی تحول آفرین است و دگم یک فرمول برای تجربه دینی است. تلاش ها برای تفسیر قابل درک و منعکس شده از لحاظ نظری از عقاید کتاب مقدس ، خلاصه این پیش نویس ها است.

[ad_2]

منبع