دانلود کتاب Emperor Cold عاشقانه همسرش را دوست دارد: جلد 3

[ad_1]

چه کسی از من بدتر است؟ به من صدمه می زدی و می گفتی دوستت دارم. بیرحمانه ترین فرد امپراطور است ، حاکمترین همه آنها ، او خود را بیشتر دوست دارد ، هیچ کس را دوست ندارد ، من برای هدف بزرگ ، برای آزار و اذیت شاهنشاهی ، برای کاری که نکرده خواهم مرد. “او اهمیتی نمی دهد. هنوز هم ، چرا او هنوز مجبور بود آنها را دنبال کند؟

[ad_2]

منبع