دانلود کتاب Der Bergdoktor 2015 – رمان وطن: دکتر برگر و کنیز مرموز

[ad_1]

ساعت دو شب ، اما الکس هامنباخر نوزده ساله در رختخواب خود نمی خوابد ، پشت در خمیده و در کمین منتظر است. کنیزک جوان می تواند اتاق ریتا و اتاق خواب پدرش را ببیند. آیا واقعاً این دو از غیبت همسر کشاورز بیمار در پیمودن مسیرهای ممنوعه سود می برند؟ الکس دعا می کند که سوic ظن او تأیید نشود – اما پس از آن اتاق ریتا باز می شود و او عمدا با فقط یک لباس شب باریک ، به اتاق خواب ازدواج می ریزد.

[ad_2]

منبع