دانلود کتاب Blake Blacks Out

[ad_1]

بلیک عالی است. حداقل آن طور به نظر می رسد. موهایش ضخیم است. ویژگی های صورت زیبا هستند. همه او را دوست دارند و گرچه بلیک ناامید است ، همه عاشق او می شوند یا حداقل می گویند که او را دوست دارند و بعد اتفاقی می افتد. بلیک دارد خودش را گم می کند. در قلب این لحظات صمیمی ، بلیک تاریک می شود. بعد از 101 قرار دهشتناک وحشتناک ، بلیک پیشنهادی از مردی دریافت می کند که قسم می خورد می تواند از پس او برآید. اما آیا جروم سکسی می تواند از بزرگترین نقص بلیک چشم پوشی کند؟

[ad_2]

منبع