دانلود کتاب Aulus Gellius و ‘Noctes Atticae’: ساخت ادبی یک مجموعه

[ad_1]

Noctes Atticae و نویسنده لاتین Aulus Gellius مجموعه ای از متون کوتاه را نوشتند که زیبایی شناسی تغییرات را دنبال می کرد. هدف این مطالعه ارزیابی ادبی کل مجموعه و همچنین متن کوتاه است. متن با استفاده از معیارهای روایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، ارتباط موضوعی رابطه ای قسمت ها آشکار می شود و رابطه آگونیال بین راوی و خواننده ضمنی بررسی می شود.

[ad_2]

منبع