دانلود کتاب گفت! : راهنمای صحبت و شنیدن برای نسل Y زنان

[ad_1]

صحبت کنید و بشنوید! توانایی صحبت کردن و شنیدن مهم است. این برای اعتبار و حرفه شما مهم است. با این حال حقیقت این است که بسیاری از زنان صحبت کردن و شنیدن کامل آنها دشوار است. آیا در جلسات نادیده گرفته شده اید و یا قطع شده اید؟ آیا از سخنرانی یا سخنرانی پرهیز کرده اید؟ آیا گفته اید و احساس کرده اید که مردم (به ویژه مردان) گوش نمی دهند؟ صدای زنان کمتر شنیده می شود. این توضیح می دهد که چرا تعادل جنسیتی هنوز هم دهه ها پس از لازم الاجرا شدن چارچوب های قانونی بسیار دشوار است. این کتاب یک کتاب راهنما برای زنان هزاره است و برای کمک به آنها در صحبت کردن و شنیدن ، کمک به آنها برای غلبه بر چالش ها ، به حداکثر رساندن موفقیت هایشان و تسریع در کارشان طراحی شده است.

[ad_2]

منبع