دانلود کتاب گسترش نفرت و افراط گرایی

[ad_1]

تعداد بی سابقه ای از گروه های نفرت امروز در ایالات متحده فعالیت می کنند. با تغذیه از ترس از مهاجرت و تغییر ساختار جمعیتی ملت ، این گروه ها دیگران را بر اساس نژاد ، مذهب ، خاستگاه قومی ، گرایش جنسی و هویت جنسیتی تحقیر می کنند. Spread of نفرت و افراط و تفریط برتری سفید و سایر ایدئولوژی های انگیزه این گروه ها را بررسی می کند. این مقاله همچنین بررسی می کند که چرا گروه های متنفر و افراط گرایان خطر آشکاری برای دموکراسی دارند.

[ad_2]

منبع