دانلود کتاب کیفیت خدمات در بیمارستان های هند: چشم انداز یک بازار در حال ظهور

[ad_1]

این کتاب نگاهی دقیق و تجربی به کیفیت خدمات بیمارستان ها در بازار نوظهور هند دارد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) یک مشکل اساسی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که اغلب بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک کاملی از مکانهای با کیفیت خدمات در بیمارستانهای هند ارائه می دهد. این کار بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش ها و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این طرح با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) توسعه مدل علی را برجسته می کند و یک مدل طبقه بندی ارائه شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای مقایسه مراقبت ویژه قلب را ارائه می دهد. این کتاب همچنین به ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) می پردازد و میزان خطای بین SVM و ANN را مقایسه می کند تا بهترین روش طبقه بندی بین این دو را پیدا کند. به طور کلی ، این کتاب یک مطالعه به موقع و مرتبط است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات در بیمارستان ها کمک می کند.

[ad_2]

منبع