دانلود کتاب کنترل فرآیند: نظریه و کاربردها

[ad_1]

این کتاب مرجع را می توان در سطوح مختلف خواند و آن را به یک منبع قدرتمند اطلاعات تبدیل کرد. این بسیاری از جنبه های کنترل را ارائه می دهد که می تواند به هر کسی کمک کند تا دید مصنوعی در مورد کاربردهای احتمالی در تئوری کنترل و به خصوص در مهندسی فرآیند داشته باشد.

[ad_2]

منبع