دانلود کتاب کمدی ها

[ad_1]

ارسطوفان با نام مستعار “پدر کمدی” متفاوت از اولین تراژدی ها نوشت. او گرفتار مشکلات روزمره بود که بندرت با گذشته در ارتباط بودند. مانند قهرمانان دوران باستان ، خدایان به ندرت در آثار او ظاهر می شدند: نقش اصلی را به معاصران می سپردند. اگر برخی از وقایع ارسطو متناسب با او نبود ، او آنها را مسخره کرد یا دستور العمل های اصلی را برای بهتر شدن اوضاع پیشنهاد کرد.

[ad_2]

منبع