دانلود کتاب کمبود ناوبری هوایی در آفریقا: پرونده FIR Kinshasa

[ad_1]

این مطالعه عمده خرابی های مشاهده شده در خدمات ناوبری هوایی در FIR کینشاسا را ​​بررسی می کند. این ارتباط بین اقدامات محدودکننده اعمال شده توسط اتحادیه اروپا در مورد خطوط هوایی و این کاستی ها را نشان می دهد. وقتی خدمات ناوبری هوایی در یک فضای هوایی خاص به خوبی ارائه شود ، خطوط هوایی “جعلی” به طور طبیعی ناپدید می شوند. این کتاب پیشنهاداتی را برای اصلاح برخی از کاستی های ناوبری هوایی در آفریقا ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع