دانلود کتاب کشتی های سفالی: یک شعر روایی

[ad_1]

از پخش جامع روایت گرفته تا عکس های صمیمی از زندگی روزمره ، Clay Vessels به شدت رمز و راز خواسته ها و روابط عاشقانه را برای نسل های یک خانواده جستجو می کند. انبوه فداکاری های کوچک و به ظاهر ناچیز انجام شده است. امید و شهامت تحمل در برابر ترس و درد و اجتناب ناپذیری از دست دادن. و این واقعیت که همه چیز برای بردن وجود دارد ، زیرا ما خود را برای دیگران بیرون می کشیم ، در این صفحات زنده می شود. گنجی در درون ما وجود دارد که بسیار فراتر از توانایی ما در حفاظت ، حفظ و حتی احترام مناسب است. این شعر داستانی سه بخشی به ما کمک می کند تا این رمز و راز را به طور واضح در قلب و استخوان خود احساس کنیم.

[ad_2]

منبع