دانلود کتاب کرونولوژی ادبیات پرتغالی: 1128-2000

[ad_1]

این اولین کرونولوژی ادبیات پرتغالی است که به هر زبانی منتشر شده است. این فهرست جامعی از آثار مهم و نمایشی ادبیات منتشر شده از سال 1128 تا ابتدای امروز در پرتغال را ارائه می دهد. به عنوان ابزاری مرجع ، تداوم و تنوع ادبیات قدیمی ترین کشور اروپایی را به نمایش می گذارد و ضمن ارائه سالهای تولد و مرگ هر نویسنده ، رشد نامه های پرتغالی را از ریشه آنها تا 2000 نشان می دهد. این کتاب یک منبع ایده آل برای دانشجویان و دانشمندان ادبیات پرتغالی و فرهنگ های Lusophone است.

[ad_2]

منبع