دانلود کتاب کتاب راهنمای تحقیقات مربوط به فاجعه:

[ad_1]

این کتاب راهنمای فعلی بر این اصل استوار است که بلایا سازه های اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایا در علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. توجه به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و مباحث روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد بلایا مورد توجه قرار می گیرد. اینها شامل سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و نتایج آن برای تحقیقات آینده است. در حالی که این مطالعه اساسی چگونگی ادامه رشد این رشته را ترسیم می کند ، این اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به فاجعه است که اکنون انجام می شود.

[ad_2]

منبع