دانلود کتاب کتابشناسی باستان شناسی میشیگان

[ad_1]

الکسیس پراوس برای این جلد کتابشناسی انتشارات مربوط به باستان شناسی میشیگان را تهیه کرد. منابع ذکر شده از کتابخانه های عمومی میشیگان و کتابخانه های دانشگاه و همچنین کتابخانه عمومی شیکاگو ، کتابخانه عمومی بوستون ، موزه هاروارد پیبدی و مجموعه های دیگر است.

[ad_2]

منبع