دانلود کتاب کتابخانه مدرسه شروزبری

[ad_1]

اولین بار در سال 1990 منتشر شد. قدمت مدرسه شروزبری به اواخر قرن شانزدهم برمی گردد و وجود خود را مدیون مقررات مندرج در مقررات 1578 است. این یک لیست و توضیح از کتاب ها ، مجلدات و کتابخانه ها است.

[ad_2]

منبع