دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی میکروارگانیسم های Extremophilic

[ad_1]

این کتاب مروری گسترده ای درباره چگونگی استفاده از افراط گرایان در بیوتکنولوژی ، از جمله تولید و تخریب ترکیبات دارد. این مقاله با در نظر گرفتن پروکاریوتها و یوکاریوت ها ، انواع مختلف اکتشافات و کاربردهای جدید را در مورد طیف گسترده ای از افراطی ها بررسی می کند.

[ad_2]

منبع