دانلود کتاب چگونه می توانید در یک مهمانی شام بگویید که بچه های شما دیگر نمی خواهند شما را ببینند؟ : مادر بی ارزش یا مادر مهار نشده؟

[ad_1]

اگر کودکی تصمیم بگیرد پشت به والدین خود کند ، چه می شود؟ چگونه والدین در برابر همه احساساتی که بر آنها غلبه می کند مقاومت می کنند: شرم ، گناه ، پوچی ، غم و اندوه؟ چگونه آنها موفق به ادامه زندگی ، حمایت از نگاه دیگران و یافتن راه خود برای بازسازی و صلح می شوند؟ نویسنده تجربیات خود را به اشتراک می گذارد و به مادران دیگری مانند خودش که این درد وصف ناپذیر را می دانند اما می توانند جنبه های مثبت را از آن بیرون بکشند و لذت زندگی را دوباره کشف می کنند ، وعده می دهد.

[ad_2]

منبع