دانلود کتاب چهره شورش

[ad_1]

“کشوری که هزاران سال درد مانند امواج مدیترانه در سواحل آن سرازیر شده است. کشوری مانند دامان مادر وقتی از مرزهای آن عبور می کنید. کشور من ، مانند بخشی از آسمان آبی که در من زندگی می کند ، من در آنجا پرواز می کنم ، بالهای باز ، آبی عمیق ، ابرها داستان باران ها را که بر من می بارد ، بوی خاک مرطوب را تعریف می کنند. من برای همیشه رویای کشورم را در سر می پرورانم. کشور من بیش از هر چیز مکانی است ، مکانی بسیار کوچک که تمام بشریت در آن زندگی می کند: آزادی ». این متن غیرمعمول اسلول هایی است بین تمرکز بر سیاست و نگاه شاعرانه به کشور نویسنده.

[ad_2]

منبع