دانلود کتاب پویایی شکل گیری جامعه: توسعه هویت و مفاهیم خانگی

[ad_1]

این مطالعه بین رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، توسعه و تخریب فضاهای خانه و اجتماع که در توسعه انسجام اجتماعی است ، بحث می کند. این مجلد شکل گیری هویت را در متن توسعه سریع ، سیاست های نئولیبرال و سیاسی سیاسی جهانی و محلی و فشارهای مختلف اجتماعی بررسی می کند ، و بررسی می کند که چگونه مردم سراسر جهان جوامع مختلفی را برای ایجاد حس خانه ایجاد می کنند. مضامین همکاری ، تعارض ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیازمند مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان) است که خانه ها و اجتماعات تکامل می یابند.

[ad_2]

منبع