دانلود کتاب پویایی تصادفی چرخه های اقتصادی

[ad_1]

این کتاب نظریه را تحت پدیده چرخه های اقتصادی ارائه می دهد و ابزارهای ریاضی را برای تعاریف کمی آن ارائه می دهد. این روش اجازه می دهد تا تعریف تصادفی از تابع سرمایه گذاری ، تابع درآمد از برآورد تولید ناخالص داخلی آزاد شود و روش تعریف برای مدلهای به اصطلاح ثابت اقتصاد چرخه پیشنهاد شود.

[ad_2]

منبع