دانلود کتاب پناهندگان: اسکان در خانه های شخصی: اوراق قرضه ای که شما را آزاد می کند؟

[ad_1]

در سالهای اخیر با هجوم مهاجران و کمبود محل اسکان ، افراد تصمیم گرفتند درهای خود را باز کنند. در حالی که مقامات دولتی سعی در شکل گیری این ابتکارات همبستگی داشتند ، انجمن ها به تدریج سعی کردند این نوع اصلی استقبال از افرادی را که به اجبار آواره شده و اغلب بسیار آسیب پذیر بودند ، طراحی و حمایت کنند. این مقاله در مورد اسکان پناهندگان با اشخاصی در فرانسه است.

[ad_2]

منبع