دانلود کتاب پله پله ای

[ad_1]

“من در گوشه خیابان سی و پنجم و در نیمه راه بلوک به دنبال شماره ای بودم که از دفترچه تلفن گرفته بودم و حواسم از حرکت سریع و جهت عجیب مردی بود که ناگهان دیدم ، فرو رفتن از درب یک ساختمان اداری بزرگ ، حدود پنجاه فوت جلوتر از من. ”

[ad_2]

منبع