دانلود کتاب پرنده ها

[ad_1]

پیفستر موفق می شود پرندگان را متقاعد کند که کار آنها حکومت بر جهان است. به نظر وی ، شهر پرندگان Tucekukuyshchyna بین آسمان و زمین ساخته شده است. پرندگان به Pisfeter و Evelpid بال می دهند ، Pisfeter فرمانروای شهر جدید می شود و طرحی را وضع می کند که هدف آن گرفتن قدرت از خدایان المپ است. پرندگان دود قربانیان تغذیه شده توسط خدایان را قطع می کنند ، مردم را ترغیب می کنند که پرندگان را به عنوان خدایان جدید احترام بگذارند و به آنها قول حفاظت از این امر را می دهند.

[ad_2]

منبع