دانلود کتاب پایداری حرارتی سیستمهای شیر غلیظ: تجزیه و تجمع تجمع یافته در سیستمهای شیر غلیظ با حرارت بالا

[ad_1]

جوزف دامپلر در کار خود نشان داد که بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیبات دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ و بدون انعقاد قابل مشاهده همبستگی زیادی وجود دارد. نویسنده همچنین اظهار داشت که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیر مستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

منبع