دانلود کتاب پایان نامه ترنر در مورد نقش مرز در تاریخ آمریکا: [1956 Rev. Ed.]

[ad_1]

“پایان نامه: مجموعه ای از مقاله های مهم در هر دو طرف بحث در مورد حل و فصل قسمت غربی قاره آمریکای شمالی ، با توجه به نقش مرز در تاریخ آمریکا. از میان مقاله ها ، “اهمیت مرزها در تاریخ آمریکا” ، “مشارکت های غربی در دموکراسی آمریکا” ، “تقسیم بندی ها – یا طبقات؟” ، “نهادهای سیاسی و مرزها” ، “مرزها و نهادهای آمریکایی: نظریه ترنر” ، “آمریکایی مرز – مرز چه؟ “، فردریک جکسون ترنر ،” مرز و رونق 400 ساله “،” مرز ترنر ، دموکراسی در شمال غربی قدیمی “و” معنایی برای دموکراسی مرزی “: جنبه های اجتماعی. ‘”- چاپ شده.

[ad_2]

منبع