دانلود کتاب وقت خود را به سمت کارآیی سوق دهید: راهکارهای موثر برای از بین بردن تأخیر

[ad_1]

به تعویق انداختن به تعویق انداختن به ویژه در مورد تعداد بی شماری از افراد امروزی صدق می کند. در نتیجه پیشرفت های فناوری ، ما به زندگی در یک سیستم راحت تر عادت کردیم. به تأخیر انداختن زندگی و رویاهای فرد را می بلعد. فقط تغییر زندگی امکان پذیر و تحقق پذیر است. وقت خود را به کارآیی تبدیل کنید ، روش صحیح و موثری برای غلبه بر تعلل و فرار از وسوسه این نفرین به خواننده می آموزد. این کتاب راهکارهای عملی آورده است که می توان به راحتی به زندگی روزمره افزود. تعلل را متوقف کنید و از زندگی فعال تر و لذت بخشی لذت ببرید.

[ad_2]

منبع