دانلود کتاب هنر شدن: کاوش در مقوله های بین فرهنگی

[ad_1]

سی سال پیش هنر بومیان استرالیا چیزی بیشتر از پاورقی هنر جهانی بود. امروزه این جنبش به عنوان یک جنبش مهم هنری معاصر قلمداد می شود که اغلب ادعا می شود با گذشته ای عمیق فرهنگی مرتبط است. تبدیل شدن به هنر ، تحلیلی جدید از تغییر زمینه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون تولید هنر بومی را ارائه می دهد. با عبور از مرزهای بین مردم شناسی و تاریخ هنر ، این کتاب با استدلال از هر دو رشته برای ارائه دیدگاه بین رشته ای منحصر به فردی که هنرمندان را در مرکز بحث قرار می دهد ، تکیه می کند. هنر تبدیل می شود ، از تاریخ اخیر هنر بومی استفاده می کند تا برخی از پیش فرض های گفتمان هنر غرب و دنیای هنر غربی را به چالش بکشد. این دیدگاه بین فرهنگی بیشتری را به تاریخ هنر جهانی می آورد.

[ad_2]

منبع