دانلود کتاب هفتاد باند 12.3: Ps سلیمان؟

[ad_1]

“Psalms Solomos” (لاتین “Psalmi Salomonis”) سند مهمی از یهودیت فلسطین در اواخر قرن ، هم از نظر کلامی و هم از نظر تاریخی است. آنها گواهی بر مسیحیت داوود هستند که در عهد جدید توسعه یافت و از اهمیت وسیعی برای توسعه مفهوم داوود مسیح مرتبط با عیسی برخوردار بود. نسخه فعلی “مزامیر سلیمان” بنیان متنی محکمی را فراهم می کند. تمام شاهدان متن مربوط را در نظر بگیرید. این بر اساس یک مطالعه اساسی در مورد سنت های یونان و سوریه است. یک مقدمه مفصل ویژگی های سنتی و زبانی متن را نشان می دهد (§ A) و منجر به ارائه تاریخچه متن می شود (§ B).

[ad_2]

منبع