دانلود کتاب هرگز کودک

[ad_1]

سفر عظیم فردریک جونسون به پادشاهی آسمانی زمینه ساز پیدایش و حقیقت زندگی او خواهد بود. گالری متنوعی از شخصیت ها – جانوران انسانی قربانیان آسیب پذیر یا جلادان ، قاتلین شیطانی یا انسانهای بی گناه ، مردانی فداکار در افراط و جهنم یا افراد بیهوش بی گناه – جلوه ای از عظمت فوق العاده رخ خواهد داد: آشکار شدن سرنوشت فردریک و نتیجه گیری انتقال از وجود سخاوتمندانه به قهرمان “هرگز” انسان به کودک.

[ad_2]

منبع