دانلود کتاب نگران کننده تاریخ هنر بومی در ساحل شمال غربی

[ad_1]

هنر ساحل شمال غربی از اجتماعات آنها جدایی ناپذیر است و از نظر زیبایی شناسی و عملکرد از محدوده رشته غیر بومی ، از نشان دادن روابط خویشاوندی تا نشان دادن قدرت معنوی ، عمل می کند. مشارکت کنندگان در این جلد ، بینش بومی را در شناخت این زمینه غنی و پاک شدن تاریخی آن در رشته تاریخ هنر برجسته می کنند. این مقاله های جدید “مزاحم” آثار هنری ساحل شمال غربی می شوند. موضوعات اصلی شامل حفاظت از میراث فرهنگی و حاکمیت بومی است. نقش حیاتی زنان در تمرکز مجدد و انتقال دانش فرهنگی ؛ تأمل در کار استعمار در موزه ها ؛ و بررسی نحوه عملکرد آثار هنری به عنوان اسناد زنده. پوست نمونه ای از تعهد احترام آمیز و رابطه ای با هنر بومی است و از علم و شیوه های پاسخگوتر حمایت می کند.

[ad_2]

منبع