دانلود کتاب نهادهای دموکراتیک بنین: تحلیل مقایسه ای با تحولات فرانسه و ایالات متحده آمریکا

[ad_1]

قانون اساسی جدید بنین مورخ 11 دسامبر 1990 است. بنابراین ، یک رژیم دموکراتیک مبتنی بر مردم را با مالکیت منحصر به قدرت حاکمیت ایجاد می کند و یک نهاد کنترل را تعریف می کند که بر نهادها و گزارش های اعضای خود نظارت دارد. اقدامات متقابل این مردم به عنوان یک نهاد انتخاباتی از طریق نمایندگان قانونی خود حاکمیت خود را اعمال می کنند. این کتاب جنبه دموکراتیک ، روابط با مردم را براساس نمونه های فرانسه و آمریکا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل هم قدرت بنیانگذاری و هم نیروهای مستقر را در بر می گیرد. هدف این است که ویژگی های بنین را از نظر حق رأی جهانی ، تفکیک قوا و رابطه با مردم درک کنیم.

[ad_2]

منبع