دانلود کتاب نظریه رفتار شرکت

[ad_1]

نظریه رفتار این شرکت برای اولین بار در کتاب Richard A Cyrt and James G. March 1963 در کتاب نظریه رفتاری شرکت ارائه شد. کار بر روی نظریه رفتار در سال 1952 آغاز شد ، زمانی که مارت ، یک دانشمند علوم سیاسی ، به دانشگاه کارنگی ملون پیوست ، جایی که سایرت اقتصاددان بود. قبل از ایجاد این مدل ، نظریه فعلی این شرکت دو فرض اصلی داشت: حداکثر سود و دانش عالی. سیرت و مارس این دو فرض مهم را زیر سوال بردند. – چاپ شده.

[ad_2]

منبع