دانلود کتاب نامگذاری و ملت سازی در ترکیه: قانون نام خانوادگی 1934

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تصویب و تغییر نام قانون نام خانوادگی ترکیه در زمینه های مختلف اجتماعی در دوره ملی گرایی از بالا به پایین می پردازد. نویسنده تولد این قانون ، تهیه آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و تصویب آن را از طریق مردم نگاری تاریخی بررسی می کند. این پروژه از روایت شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی مجلس و ثبت نام و رسانه های عامه پسند گرفته شده است.

[ad_2]

منبع