دانلود کتاب نئولیبرالیسم و ​​گذار پس از شوروی: قزاقستان و ازبکستان

[ad_1]

این مجموعه بر رویکرد میان رشته ای به مسئله مقیاس با موضوعات مختلف از ادبیات گرفته تا فیلم ، معماری ، هنرهای پلاستیک ، فلسفه و نوشتن علمی و سیاسی تأکید دارد. همکاران در مورد موضوعات مختلفی که در اثر جهانی شدن و تغییرات ناگهانی و فوری در مقیاس ایجاد شده توسط دوران انسان انسانی بحث می کنند. برخی از این موارد عبارتند از: مشکلات در تعریف مفهوم مقیاس ؛ تغییر چالش ها در مقیاس منجر به شکل گیری دانش می شود. نقش مقیاس در میانجیگری ذهنیت فرد و عامل موانع درک اشیا موجود در قلمروهای اسکالر متفاوت از ما. نقش مقیاس در میانجیگری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در مقیاس های مختلف اجتماعی.

[ad_2]

منبع