دانلود کتاب مکانیوبیولوژی چند مقیاس بازسازی و سازگاری استخوان:

[ad_1]

این کتاب آخرین داده های تجربی در مورد مکانیوبیولوژی چند مقیاس بازسازی و سازگاری استخوان ، از جمله آخرین پیشرفت ها در مدل سازی چند مقیاس و روش های بهبود شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی-عضلانی است که تعاملات استخوان و عضله را در طی فعالیت های روزمره مانند راه رفتن یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای تخمین خصوصیات مکانیکی استخوان ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان ، مدل های سلولی توضیح می دهد که فعل و انفعالات پیچیده استخوان و سلول را با توجه به بیوشیمی و بیومکانیک توضیح می دهد. . علاوه بر این ، فرآیندهای زیر سلول درگیر می شوند ، از جمله تنظیم رشته های اکتین به دلیل بارگذاری مکانیکی و تغییر تنظیمات گیرنده.

[ad_2]

منبع