دانلود کتاب مکاشفه: آخرالزمان و هرگز نرسید

[ad_1]

او کتاب مکاشفه ، آخرالزمان و مکاشفه ای که هرگز به آنها نرسیده را از نظر ماموریت ها بررسی می کند. کریس کارتر با زیرکی طرح عظیم کیهانی خدا را برای نجات همه بشریت ترسیم می کند و بر واکنش کلیسا در زمان آخرالزمان تمرکز می کند. این یک یادآوری به موقع در جهانی آشفته است.

[ad_2]

منبع