دانلود کتاب موسسات خیریه کودکان در بحران: مداخلات اولیه و دولت

[ad_1]

پس از یک دهه تغییر اساسی در سیاست ها و بودجه در خدمات مداخله زودرس کودکان ، و با نقش بخش سوم تحت نظارت بیشتر ، در این زمان کتاب به بررسی تعامل بین خدمات دولتی و سازمان های داوطلبانه می پردازد که مداخلات را برای کودکان ارائه می دهند ، جوانان و خانواده های آنها. . این کتاب با استفاده از چهره ای با افتخار از خیریه ها و شرکای خط مقدم ، گزارش های روشنی از تجارب زیسته گروه های بشردوستانه را ارائه می دهد ، و بینش مهمی در مورد تأثیر تصمیمات اخیر سیاست های اجتماعی بر کار آنها ارائه می دهد. این کتاب با بیان این که چگونه چشم انداز خدمات مداخله زودهنگام کودکان در طول دهه گذشته تغییر کرده است ، نشان دهنده ارزش بی اندازه سازمان های داوطلبانه است که در این فضای دشوار کار می کنند و در عین حال درس های اساسی را برای سیاست های آینده ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع