دانلود کتاب مهاجرت بین المللی و حاکمیت محلی: یک چشم انداز جهانی

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی سراسر جهان در مدیریت پیوندها ، ادغام و توسعه دارد. بر اساس مطالعات موردی از شمال و جنوب جهانی ، این مطالعه تطبیقی ​​شکافی را در ادبیات فعلی پر می کند که بیشتر در مهاجرت متمرکز است ، همانطور که توسط شهرهای اروپا و آمریکای شمالی مورد بحث قرار گرفته است. بعلاوه ، این بحث با رویارویی با تجارب شمال و نگرشها و استراتژیهای مشاهده شده در کشورهای فرستنده ، بحث فعلی را گسترش می دهد. این به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو انتهای طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار ابتکاری منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و دانشگاهیان شاغل در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و زمینه های توسعه فراهم می کند. علاوه بر تمرین کنندگان و سیاست گذاران.

[ad_2]

منبع