دانلود کتاب منطقه گرایی سیاسی در جمهوری دموکراتیک کنگو: منافع و چالش های اداره دولتی پارلمان ایالتی ، نمونه ای از استان کیوو جنوبی

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو) از سال 2006 به مسیر تمرکززدایی سیاسی-اداری بازگشته است. این مطالعه بر اساس استان کیوو جنوبی ، س howال می کند که چگونه دولت پارلمان ایالت نقش خود را بازی می کند. این عوامل و فرایندهایی را که در بروز این وضعیت موثر بوده اند شناسایی می کند و بنابراین کار پارلمان استان را به سمت محدودیت هایی سوق می دهد که نه تنها برای نهاد پارلمان ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی ای که نمایندگی دارد و به نمایندگی از آن عمل می کند ، رضایت بخش نیستند یا رضایت بخش نیستند.

[ad_2]

منبع