دانلود کتاب مطالعات موردی معاصر در تولید مد ، بازاریابی و عملیات:

[ad_1]

این کتاب برای بررسی مسائل روز صنعت مد ، از یک روش تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی استفاده می کند. این مستندات دنیای واقعی در تجارت مد ، از تولید ، بازاریابی تا عملیات است. این مطالعات موردی که با مرور جامع ادبیات ساخته شده است ، در مورد چالش های فضای فعلی کسب و کار در این صنعت مهم بحث می کند ، معیارهایی را ارائه می دهد و بینش را برای پزشکان فراهم می کند و همچنین راهنمایی های آینده را به محققان ارائه می دهد. این کتاب به عنوان نقطه اتصال نظریه ها و روش های صنعتی است که دانش را در تجارت مد برای دانشگاهیان و بخش خصوصی پیشرفت می دهد.

[ad_2]

منبع