دانلود کتاب مطالعات مخاطب بلاغی و استقبال از بلاغت: بررسی تجربی مخاطبان

[ad_1]

این کتاب مقبولیت بلاغت و بلاغت استقبال را بررسی می کند. نویسندگان با در نظر گرفتن خصوصیات بلاغی متمایز اصطلاحات و متن های بلاغی که در متن مشاهده می شوند و ارتباط آن با انواع مختلف استقبال و / یا استفاده و مشورت مخاطبان ، ارتباط بین بلاغت و استقبال را بررسی می کنند. امروزه ، رسانه های جدید و اشکال جدید ارتباطی تشخیص بین گوینده و مخاطب را دشوار می کند. مشارکت فعال کاربران و بینندگان بیش از هر زمان دیگری مهم است. این پروژه بر این فرض استوار است که تحقیقات بلاغی باید در درک ، مفهوم سازی و مطالعه مخاطبان بلاغی تجدید نظر کند. آنها بیشتر از اینکه مخاطبان را به عنوان سازه های نظری که بیشتر به صورت متنی و حدسی مورد مطالعه قرار می گیرند ، بر اکتشاف آزمایشی همکاران ، مخاطبان واقعی و کاربران تأکید کنند. این کتاب اطلاعات جدیدی راجع به عملکرد بلاغت و همچنین مثالهای توضیحی و راهنمای روشهای جدید تحقیق بلاغی را در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد.

[ad_2]

منبع