دانلود کتاب مشاهدات بین المللی انتخابات در کشورهای مشترک المنافع: نژاد ، امداد و دموکراتیک سازی

[ad_1]

این کتاب عملکرد مشاهده بین المللی انتخابات را در زمینه کارائیب بررسی می کند. مطالعه ای از دیدگاه مشترک المنافع و یک مطالعه موردی کوتاه از گویان از سال 1964 تا 2015 را ارائه می دهد. این تحقیق ریشه مشاهده انتخابات و چگونگی ادغام این عمل در چشم انداز سیاست های انتخاباتی کارائیب را ردیابی می کند. به طور دقیق تر ، این مطالعه روند بررسی ناظران انتخابات را به عنوان بازیگران اصلی در انتخابات کارائیب مشترک المنافع بررسی می کند. یکی از موضوعاتی که این کتاب بر آن تأکید می کند این است که چرا کشورهای کارائیب تحمیل مشاهده در متن حاکمیت را می پذیرند. پرونده گویان و سایر کشورهای کارائیب انگلیس نشان می دهد که هزینه های نداشتن ناظر چند بعدی است و نگرانی های احترام به حاکمیت دولت را تحت الشعاع قرار می دهد.

[ad_2]

منبع