دانلود کتاب مشارکت استراتژیک فناوری و مدیریت ریسک زنجیره تامین: پنج مقاله منتخب

[ad_1]

ایرلن کیلوبی با کار خود ، مدیریت زنجیره تأمین از یک سو و مدیریت نوآوری و فناوری از سوی دیگر ، پلی بین دو حوزه تحقیق در تجارت ایجاد می کند. وی در زمینه کار خود ، پیشنهاد می کند ابزارهای متداول مدیریت ریسک زنجیره تامین را با مشارکت های فن آوری استراتژیک گسترش دهد ، که نه تنها گزینه های عرضه را فراهم می کند ، بلکه فرصت توسعه گزینه های فن آوری را در مدت زمان کوتاه فراهم می کند. بلکه او استدلال می کند که قابلیت های مورد نیاز STP به عنوان تسهیل کننده های SCRM موثر عمل می کنند. بر این اساس ، پیوندهای بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مشارکت فناوری استراتژیک ارائه شده و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

منبع